بوستان ملت
مراسم بزرگداشت روز مهندس
باغ محتشم (پارک قدس)
کتابخانه ملی رشت
کارگاه کامپیوتر
خیابان علم الهدی رشت
مسابقات نجات تخم مرغ
ساختمان شماره 1
ساختمان شماره 2
شهرداری رشت