مراسم بزرگداشت روز مهندس
کارگاه کامپیوتر
باغ محتشم (پارک قدس)
بوستان ملت
کتابخانه ملی رشت
ساختمان شماره 1
خیابان علم الهدی رشت
ساختمان شماره 2
شهرداری رشت
مسابقات نجات تخم مرغ