شهرداری رشت
بوستان ملت
ساختمان شماره 2
کتابخانه ملی رشت
مراسم بزرگداشت روز مهندس
باغ محتشم (پارک قدس)
خیابان علم الهدی رشت
کارگاه کامپیوتر
مسابقات نجات تخم مرغ
ساختمان شماره 1